Je zou zeggen, als je een vergunning hebt gekregen, kun je aan de slag. Maar een vergunning krijgen is 1, deze onherroepelijk krijgen is 2. Het verschil tussen een onherroepelijke vergunning en verleende vergunning is dat tegen een verleende vergunning nog ‘rechtsmiddelen’ open staan: er kan nog bezwaar of beroep worden aangetekend.  In de regel is dat eerst een bezwaarprocedure, aansluitend en in specifieke gevallen is dat een beroepsprocedure. Als je eenmaal een vergunning hebt, kan er nog bezwaar of beroep tegen worden ingediend. Voor het indienen van een bezwaarschrift wordt een periode van 6 weken aangehouden na bekend maken van het oorspronkelijke besluit. 

Wie mag er bezwaar maken of beroep instellen?

In die periode van 6 weken kan iemand die belang heeft bij jouw plannen en de bijbehorende activiteiten, bezwaar maken tegen het verlenen van de vergunning voor jouw activiteiten. Meestal gaat het dan om mensen die in de omgeving wonen van de plaats waar jij bijvoorbeeld iets wilt bouwen. Het is de taak van, in dit geval, de gemeente om jouw belang en het belang van de omgeving tegen elkaar af te wegen. Wil je dingen gaan doen die de belangen van de omgeving schaden? Dan is de kans groot dat je geen vergunning krijgt. Is de gemeente van mening dat het belang van de omgeving niet geschaad wordt, of dat er voldoende wordt gecompenseerd, dan krijg je een vergunning, eventueel met voorwaarden waar je je aan moet houden. 

Wanneer bezwaar en wanneer beroep?

Bezwaar en beroep zijn 2 verschillende dingen. Dat heeft een juridische achtergrond maar de consequenties zijn ook anders. Bij vergunningenprocedures die normaal 8 weken duren (reguliere proceduretijd) hebben we het over een bezwaartermijn en bezwaarprocedure, eventueel gevolgd door een beroepsprocedure. Vergunningenprocedures die 6 maanden duren (uitgebreide procedure) hebben een zienswijzetermijn en een beroepstermijn en -procedure. Hieronder kun je lezen wat het verschil is en wat de verschillende consequenties zijn.

Vergunningen met een reguliere procedure

Bezwaarprocedure

Bij de meeste vergunningen geldt een bezwaarprocedure. Dit is een periode van 6 weken waarin de vergunning die je hebt gekregen ingezien kan worden door iedereen die daar belangstelling voor heeft. Zelf hoef je daar niets voor te doen. Het bevoegd gezag maakt bekend dat er een vergunning is afgegeven en laat daarbij weten waar en in welke periode iemand de vergunning kan inzien. Na de zes weken is de mogelijkheid om de vergunning in te zien en bezwaar te maken voorbij. 

Het bevoegd gezag neemt daarna altijd nog een paar dagen extra de tijd om te bepalen of er geen bezwaren zijn ingediend. Dit heeft te maken met de periode dat de post nodig heeft om verwerkt te worden. 

De bezwarencommissie

De bezwaarprocedure is er om iedereen de gelegenheid te geven het bevoegd gezag te vragen naar de afweging van alle belangen. Mocht iemand vinden dat zijn/haar belang niet voldoende is meegenomen in de afweging om wel of geen vergunning af te geven, dan kan er een bezwaar worden ingediend. 

Een bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke bezwarencommissie van het bevoegd gezag. Bij de behandeling van het bezwaar wordt gekeken of er inderdaad belangen over het hoofd zijn gezien. De bezwarencommissie adviseert het bevoegd gezag over het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag dient binnen 12 weken, na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, te beslissen over het bezwaar, in de gevallen waarin de bezwarencommissie is betrokken. Na de beslissing op bezwaar kan er beroep worden ingesteld.

Beroep bij de rechtbank

Is één van de partijen (de bezwaarmaker of het bevoegd gezag) het niet eens met de beslissing op een bezwaar, kan er een beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Na de beslissing op bezwaar dient er binnen 6 weken beroep ingesteld te zijn bij de rechtbank. De rechtbank vraagt bij het bestuursorgaan dat de beslissing op bezwaar heeft genomen, de stukken op. Op basis van haar onderzoek kan de rechtbank een beslissing nemen ‘op basis van de stukken’. Een formele rechtszitting is dan niet nodig. Als één van de betrokken partijen het hier niet mee eens is of als de rechtbank niet kan beslissen op basis van de stukken, volgt een zitting bij de rechtbank. Na afloop van de zitting volgt een uitspraak. Hoe de procedure verloopt en wat er allemaal nodig is voor een beroep bij de rechtbank, kun je lezen op www.Rechtspraak.nl. Reken voor het totale proces bij de rechtbank in ieder geval 5 maanden.

Hoger beroep bij de Raad van State

Ook met het besluit van de rechter hoef je het niet eens te zijn, de tegenpartij hoeft dat natuurlijk ook niet. Ben je het niet eens met het besluit van de rechtbank, dan kun je hoger beroep aantekenen bij de Raad van State. Procedures bij de Raad van State duren langer dan die bij de rechtbank. Deze kan wel een jaar duren. Kijk voor meer details over de procedure bij de Raad van State op www.RaadvanState.nl. In de regel toetst de Raad van State marginaal. Dat houdt in dat in hoger beroep heel duidelijk moet zijn aangegeven waarom het oorspronkelijke besluit, de beslissing op bezwaar en/of de uitspraak van de rechter, onjuist zou zijn.

Vergunningen met een uitgebreide voorbereidingsprocedure

Zienswijzen

Bij vergunningen die met een uitgebreide procedure worden voorbereid, wordt eerst een ontwerpbesluit opgesteld. Deze wordt gepubliceerd en iedereen kan zienswijzen indienen. Hiervoor ligt het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. Na 6 weken kijkt het bevoegd gezag naar de zienswijzen die zijn ontvangen en wordt de definitieve vergunning opgesteld. Deze bestaat uit het besluit zelf, de voorschriften, de aanvraag en de ontvangen zienswijzen met de reactie van het bevoegd gezag. Tussen aanvraag en het krijgen van de vergunning zit maximaal 6 maanden.

Beroep

Als de vergunning verleent is, ligt deze 6 weken ter inzage en staat hij open voor beroep. Niet iedereen kan nu beroep aantekenen. Alleen degene die al zienswijzen hebben ingediend kunnen nog beroep instellen tegen de vergunning. Hoewel dit nu wel onderwerp van discussie is. Waar bij vergunningen met een reguliere procedure een beroep eerst naar de rechtbank gaat, gaat een beroep bij een vergunning met een uitgebreide procedure rechtstreeks naar de Raad van State. We noemen dit beroep in eerste en enige instantie. Het kan een half jaar tot een jaar duren voor de zaak behandeld wordt door de Raad van State. 

In werking treden van de vergunning

Vergunningen treden na (definitieve) verlening, in de regel direct na bekendmaking van het besluit, in werking. Slechts in uitzonderingen, je moet dan denken aan een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, treedt een besluit pas in werking na afloop van de bezwarentermijn. Het aantekenen van een bezwaar of, in voorkomende gevallen het instellen van beroep, doet hier niets aan af. In formele woorden heet het dat de werking van het besluit niet wordt opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift. Om de werking van het besluit toch te schorsen dien een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend te worden bij het rechterlijk college waar beroep wordt aangetekend. Deze rechter geeft in korte termijn een oordeel of de uitvoering van het bestreden besluit leidt tot onherstelbare gevolgen en kan op basis van dit oordeel de werking van het besluit, in afwachting op de inhoudelijk behandeling van het beroep, schorsen.

Heb je nog vragen over de verschillende vergunningenprocedures of vergunningen in het algemeen? Neem contact op via het contactformulier.