Puzzelstukjes voor je bouwvergunning compleet? | vergunningenmanagement Allios Deite


Daar sta je: aan de start van een nieuw project. Je hebt zin om aan de slag te gaan en de adrenaline giert door je aderen. Je controleert nog 1 keer alle punten die gedaan moeten worden voor je plan tot uitvoer gebracht kan worden. Dan zie je dat ene woord: Vergunningen. Je valt bijna van je stoel, verstijft, blokkeert. De vergunningaanvragen zorgen voor problemen, hoe krijg je die puzzelstukjes compleet en bij elkaar? Al die regels in dit land …

Het liefst veeg je alle papieren van tafel en gaat de laptop het raam uit. Vergunningen, dat betekent vertraging. Tenminste, dat denk je.

Wat je ook start, welk project je ook begint, bijna alle technische bedrijven krijgen te maken met het aanvragen van vergunningen. Voor bouwprojecten, horeca, waterwegen, je kunt het zo gek niet verzinnen of er is een vergunning voor nodig van een gemeente, provincie, waterschap of ministerie, staat op deze website te lezen.


Regels als puzzelstukjes

En dat klopt, er is veel geregeld in Nederland. Dat heeft vooral te maken met alle verschillende belangen die er zijn: ondernemersbelang, mobiliteitsbelang, privacy, openbare ruimte, kwaliteit van lucht, water, woongenot en ga zo maar door. Alle verschillende belangen lijken ook nog eens willekeurig verdeeld over stakeholders.

Zo kunnen mensen die werken in de binnenstad van bijvoorbeeld Rotterdam een belang hebben bij de bereikbaarheid van die binnenstad. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld een belang hebben bij de gemeentelijke plannen rondom de Coolsingel. Diezelfde mensen laten heel andere belangen zien als het gaat over het kappen van bomen in hun woonwijk. Dat maakt het lastig om alle belangen uit elkaar te houden en daarom zijn er vergunningsstelsels in Nederland.


Hoe vind je alle puzzelstukjes van de vergunningen puzzel?

Als er zoveel belangen zijn en er zoveel regels zijn, hoe weet ik dan wat ik wel en wat ik niet mag doen? Dat is een goede vraag. De overheid heeft het OmgevingsloketOnline beschikbaar gesteld. Het OmgevingsloketOnline is het portaal waarin alle omgevingsvergunningen en alle watervergunningen kunnen worden aangevraagd. In het Omgevingsloket zitten twee opties:

  • Direct vergunning aanvragen
  • Eerst een vergunningencheck uitvoeren

De eerste optie leidt naar een inventarisatie van activiteiten. Door hier activiteiten aan te vinken, zoals het ‘kappen van een boom’, het ‘bouwen van een bouwwerk’ worden de informatievragen hierover opgenomen in het digitale aanvraagformulier.

afbeelding omgevingsloket online | Allios Deite vergunningenmanagement 

Goed hulpmiddel, maar nog niet compleet

Het Omgevingsloket is een betrouwbaar hulpmiddel voor het inventariseren van verschillende vergunningen. Echter, het portaal kent alleen Omgevingsvergunningen en Watervergunningen. Vergunningen voor ontgronden, voor verstoren van flora/fauna of de vergunningen van RWS of ProRail, kent het Omgevingsloket niet.

Hoe kom je dan tot een volledig en betrouwbaar beeld van alle vergunningen die nodig zijn voor je project? Dat vereist een zekere nauwgezetheid die begint met het inventariseren van alle activiteiten binnen je project en met het in beeld brengen van ruimtelijk relevante zaken.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld het bouwen van een fietstunnel, het kappen van een boom, het aanpassen van weginfrastructuur, het leggen/verplaatsen van kabels, het graven/dempen van watergangen en ga zo maar door.


Regels voor activiteiten

Alle activiteiten in de fysieke leefomgeving zijn onderhevig aan regels. Sommige activiteiten mogen alleen worden uitgevoerd als hiervoor een vergunning is verleend door het bevoegd gezag. Andere activiteiten moet je eerst melden, voordat deze mogen worden uitgevoerd. Je kan de meeste van deze zaken terugvinden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De regels voor het uitvoeren van activiteiten rondom watergangen of waterkeringen zijn terug te vinden in de Keur van het Waterschap/Hoogheemraadschap. Andere veel voorkomende activiteiten zijn terug te vinden in de Wet bodembescherming, de Ontgrondingenwet en de Wet natuurbescherming.

Lagere overheden vertalen de vergunningplicht van verschillende activiteiten naar concrete kaders en regels in verordeningen of ander beleid. Gemeenten werken bijvoorbeeld de regels voor vergunningplicht voor het kappen van bomen uit, provincies doen dit onder andere voor ontgrondingen en de waterschappen doen dit voor water en waterkeringen.


Regels in specifieke gebieden

Naast regels die gesteld worden aan activiteiten, zijn er regels voor het uitvoeren van specifieke activiteiten in en rond speciale gebieden. Archeologische waardevolle plaatsen, grondwater- en drinkwaterbeschermingsgebieden, beschermde stadsgezichten, … Maar ook rondom specifieke elementen zoals hoogspanningslijnen, gasleidingen, weg- en spoorinfrastructuur en luchthavens (ook de kleintjes) zijn er specifieke regels.

De ruimtelijk relevante zaken zijn veelal terug te vinden op het platform voor hoogwaardige geodata PDOK. Ook lokale overheden hebben geodata beschikbaar, zoals leggerkaarten voor watergangen en waterkeringen, bebouwde kom grenzen etc. Deze data, in combinatie met je projectactiviteiten geven inzicht in welke vergunningen ook nodig zijn voor de realisatie van je project.

Uiteraard zijn ook bestemmingsplannen een uitstekende bron van ruimtelijke informatie. Het bestemmingsplan geeft aan welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn op de betreffende locatie. In bestemmingsplannen staan grenzen voor bouwhoogtes en het bouwoppervlakte. Gelukkig staan hier ook  de kaders aangegeven waarbinnen, al dan niet met een verleende omgevingsvergunning, kan worden afgeweken van de regels. Als je activiteit niet binnen deze regels valt, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.


Wat, waar en hoe je je project gaat uitvoeren bepaalt de regels en de puzzelstukjes

Welke activiteiten je gaat uitvoeren is niet alleen bepalend voor welke vergunningen je allemaal nodig hebt. Ook de plaats waar je deze gaat uitvoeren, en mogelijkerwijs ook hoe je ze gaat uitvoeren heeft invloed op de aan te vragen vergunningen.

Wees zo gedetailleerd mogelijk in je onderzoek naar welke vergunningen voor welke activiteiten op welke plaats noodzakelijk zijn en vertrouw niet op je ervaringen uit het verleden, uit een ander project. Regels willen in tijd veranderen, maar verschillen ook lokaal. Geloof me, je wilt geen verrassing in de vorm van een gemiste kapvergunning.

Voor het kappen van bomen is de uitdaging vooral om per gemeente uit te zoeken welk beleid er geldt. Iedere gemeente maakt eigen beleid waarin staat voor welke bomen wel of geen vergunning nodig is. Een vergissing hierin kan de uitvoering van je plan met weken of maanden, tot wel een half jaar vertragen. Of zorgen dat er extra rekeningen komen.


Zorg dat je compleet en compliant bent!

Wij denken graag ‘out-of-the-box’. Bij wet en regelgeving kan dat prima, zolang je maar binnen de lijntjes blijft. Wil je compliant zijn, maar wel creatieve oplossingen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

In 4 dagen alles te weten komen over vergunningen en het daarbij behorende risicomanagement?


Recommended Posts