Algemene Voorwaarden Allios Deite
12 november 2019

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Allios Deite (hieronder vallen ook al haar handelsnamen) of de door Allios Deite in standgehouden websites zoals, maar niet beperkt tot www.alliosdeite.nl, voor zover er uitdrukkelijk geen andere overeenkomsten zijn gesloten. Allios Deite wijst (de toepasselijkheid van) alle andere, aanvullende dan wel afwijzende voorwaarden die door de wederpartij worden gebruikt uitdrukkelijk van de hand.

 1. Begripsbepalingen
 2. Totstandkoming Overeenkomst
 3. Uitvoering & gedragsregels
 4. Auteursrecht en intellectueel eigendom
 5. Geheimhouding
 6. Wijzigen, tussentijdse beëindiging of annulering van de opdracht
 7. Tarief en kosten
 8. Facturering
 9. Aansprakelijkheid
 10. Aanbod van content door Allios Deite Eikona
 11. Herroepingsrecht bij levering van producten
 12. Kosten in geval van herroeping
 13. Conformiteit
 14. Levering en uitvoering
 15. Betaling
 16. Cookies
 17. Privacyverklaring
 18. Disclaimer
 19. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect beschikbaar worden gesteld: online, per e-mail, per telefoon of per reguliere post. Deze website is eigendom van Allios Deite en wordt alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente versie) gepubliceerd op de website www.alliosdeite.nl/algemenevoorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: organisatie adviesbureau Allios Deite, vanaf hier genoemd: Allios Deite. Hieronder vallen ook al haar handelsnamen welke bestaan uit: Allios Deite Eikona, Allios Deite Adeia en Allios Deite Mathete, ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Rotterdam onder nr. 68183690, gevestigd en kantoor houdend te: Arica 49, 2903PC Capelle aan den IJssel.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Allios Deite een overeenkomst aangaat voor het uitvoeren van een adviesopdracht, dan wel daartoe een offerte vraagt.
 3. Gebuiker: iedereen die de website van Allios Deite bezoekt of van de informatie op Allios Deite gebruik maakt.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Allios Deite uitgebrachte offertes en op alle door Allios Deite gesloten overeenkomsten met opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
 6. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door Allios Deite schriftelijk aanvaard.
 7. Daar waar gesproken wordt over schriftelijke bevestigingen e.d., wordt ook bedoeld per e-mail.

Bepalingen over (advies)werkzaamheden

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
 2. De overeenkomst tussen Allios Deite en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever. Hieronder valt ook het aanvaarden via elektronische weg.
 3. Indien de overeenkomst elektronische tot stand komt, treft Allios Deite passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Allios Deite passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Uitvoering en gedragsregels

 1. Allios Deite zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Bij uitvoering van opdrachten kunnen derden worden betrokken.
 3. Allios Deite acht zich gebonden aan de volgende gedragsregels:
  • Allios Deite onthoudt zich van alles dat de waardigheid van het beroep Adviseur of Coach kan schaden.
  • Allios Deite verricht slechts die werkzaamheden waarvoor de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering gedragen kan worden.
  • Allios Deite zal een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever.
  • Allios Deite acht zich verplicht tot geheimhouding van alle ter kennis genomen vertrouwelijke informatie.
  • vragen van administratieve aard of met betrekking tot uitvoering van de dienstverlening worden binnen een termijn van één week schriftelijk beantwoord. Indien deze termijn niet gehaald kan worden, zal binnen een termijn van één week worden aangegeven binnen welke termijn wel antwoord kan worden gegeven.

Artikel 4: Auteursrecht en Intellectueel eigendom

Rapporten, adviezen, brochures, werk- en projectmateriaal, e.d. zijn eigendom van Allios Deite en zijn uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Allios Deite worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van Intellectuele Eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Allios Deite en/of andere rechthebbenden.

Artikel 5: Geheimhouding

Opdrachtgever en Allios Deite zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

Artikel 6: Wijzigen, tussentijdse beëindiging of annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met Allios Deite schriftelijk overeengekomen te worden. Hoewel Allios Deite een verzoek tot wijziging van aard en/of omvang van de overeenkomst welwillend wil overwegen, is Allios Deite tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
 2. Allios Deite behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, ter verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.
 3. In geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door Allios Deite, met inachtneming van lid c en d van dit artikel, het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
 4. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien adviseurs als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder ziekte) niet beschikbaar zijn.
 5. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Allios Deite dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Allios Deite behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 6. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

Artikel 7: Tarief en kosten

 1. Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen worden gebracht.
 2. Allios Deite is gerechtigd de tarieven en kosten, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen stijgingen van sociale- en overheidslasten, één en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.
 3. Het honorarium van Allios Deite, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de organisatieadvieswerkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Over alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Allios Deite, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Facturering

 1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Allios Deite aan te wijzen bankrekening. Dit rekeningnummer is vermeld op de factuur.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is Allios Deite gerechtigd, na ten minste één aanmaning, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Allios Deite, vanaf de vervaldag de opdrachtgever een rentevergoeding in rekening te brengen van 1% per maand, tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die door Allios Deite worden gemaakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Allios Deite daartoe aanleiding geeft, is Allios Deite gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Allios Deite te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Allios Deite gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Allios Deite, uit welke hoofde ook, verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de advieswerkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Allios Deite heeft de inhoud op de website van Allios Deite met grote zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op Allios Deite.
 3. Allios Deite is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 4. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Allios Deite voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 5. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 7. Allios Deite is niet aansprakelijk voor enige schade (zoals, maar niet gelimiteerd tot zuivere vermogensschade, immateriële schade, directe en indirecte (gevolg)schade ten gevolge van het gebruik van (de informatie op) Allios Deite of op enige website waarnaar Allios Deite een hyperlink is opgenomen of enige website waarop een hyperlink is opgenomen naar Allios Deite.

Voorwaarden omtrent fotowebshop Allios Deite Eikona

Artikel 10: Aanbod van content door Allios Deite Eikona

 1. Opdrachtnemer verkoopt via de webshop afgedrukte foto’s die zij zelf heeft gemaakt. Het aantal afgedrukte foto’s dat per foto wordt verkocht is beperkt tot maximaal 15 (gelimiteerde oplage). De afmetingen en het formaat worden bepaald door opdrachtgever en worden vermeld in de webshop.
 2. De foto’s kunnen uitsluitend door opdrachtnemer worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Het gebruik van de afdrukken van de foto’s door opdrachtgever is beperkt tot eigen gebruik en niet voor het gebruik van promotionele doeleinden. Het auteursrecht blijft bij opdrachtnemer.
 3. De afdrukken van de foto’s die worden gekocht, worden geleverd met ophangsysteem.

Artikel 11: Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever.
 2. Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12: Kosten in geval van herroeping

Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogte de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 13: Conformiteit

De opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 14: Levering en uitvoering

 1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Opdrachtgever zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 4. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht zoals vermeld in de artikelen 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden, niet worden uitgesloten.

Artikel 15: Prijzen & Betaling

 1. Alle vermelde prijzen op de website van alliosdeite.nl zijn inclusief BTW.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Algemeen

Artikel 16: Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de Gebruiker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de Gebruiker.
 2. Daardoor kan Allios Deite de Gebruiker bij een volgend bezoek aan Allios Deite nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de Gebruiker gecheckt en bewaard heeft.
 3. De Gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.
 4. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 5. Allios Deite maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van Allios Deite te optimaliseren.
 6. Allios Deite maakt gebruik van marketingcookies om de communicatie van Allios Deite zowel op haar eigen site als op haar eventuele partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele Gebruiker.
 7. Allios Deite maakt gebruik van analytische cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grotere aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om Allios Deite te verbeteren en te optimaliseren.
 8. Allios Deite verwijst u voor meer informatie graag naar haar Privacy Statement, waarin staat hoe zij omgaat met persoonsgegevens en wat zij doet om uw privacy te beschermen. Het privacy beleid voldoet aan de eisen van de AVG.

Artikel 17: Privacyverklaring

Allios Deite houdt zich aan de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens en zorgt voor een goede
beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Artikel 18: Disclaimer

Allios Deite is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de Gebruiker
daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor
afdoende.

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Allios Deite is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de Rechtbank Rotterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Allios Deite en Opdrachtnemer/Gebruiker kennis te nemen.